HELETEE

LEPINGUHALDUS

Lepinguhaldusteenuse osaks on nii lepingu tingimuste väljatöötamine ja läbirääkimine, kui ka lepingupoole tegevuse lepingutingimustele vastavuse tagamine lepingu kestuse vältel, lepingumuudatuste väljatöötamine ja dokumenteerimine ning kõikide lepingu sõlmimisele järgnevate õiguslikult siduvate pooltevaheliste toimingute haldamine. Lepinguhalduse eesmärk on lepingulise suhte sisulise ja rahalise potentsiaali saavutamise tagamine ning riskide maandamine.

Edukas lepinguhaldus ei lõpe soodsate tingimustega lepingu allkirjastamisega. Kuna lepingupoolte toimingud pärast lepingu sõlmimist võivad kaasa tuua olulisi õiguslike tagajärgi, tähistab lepinguhaldus peamiselt lepingulise suhte õiguslikku juhtimist pärast lepingu allkirjastamist. Hea leping on vaid hea algus – halvasti koostatud vastuvõtuakt, vale teade või hilinenud nõue võib kannatada saanud lepingupoole jaoks muidu tõhusate õiguskaitsevahendite kasutamise välistada. Niisamuti võib lepingut rikkunud osapoole poolt saadetav hästi koostatud teade jõuliste õiguskaitsevahendite rakendamist oluliselt raskendada.

Lepingu sõlmimisele järgenvate toimingute halb läbiviimine päädib paratamatult võimaluste ja kasude vähenemisega. Seevastu tagab hästi ellu viidud lepinguhaldusplaan lepingu eeldatud kasude realiseerimise ning vaidluste puudumise.

HELETEE haldab lepingulist suhet lepingu kestuse vältel tervikliku teenusena. Sealhulgas koostame koostöös teiega pretensioone, vastuskirju, nõudekirju, samuti nõustame teenuste ja tööde vastuvõtmise ja üleandmisega seonduvalt ning vormistame vastuvõtuakte. Koostame ka muid õiguslikke tagajärgi toovaid dokumente.

Loome selge ülevaate juba võetud lepingulistest kohustustest ning võimaldame seeläbi teostada tulemuslikku sidustehingute riskihaldust.

Võimaldame teil struktureeritult oma projekte juhtida ja aitame teil tellijana või töövõtjana oma lepingulisi kohustusi täita ning lepingulisi õigusi kaitsta.